Forum A+P Vol.19

Përmbajtja

KUJTESA SI HAPËSIRË HETEROTOPIKE
Gëzim Qëndro

ARKITEKTURA SHQIPTARE E SPITALEVE
 Nje Studime Krahasimore Midis Rasteve Shqiptare Dhe Atyre Evropiane
Marsida Tuxhari

DREJT NJË ETIKE TË NGADALËSIMIT
DHE NJË ESTETIKE TË NDËRLIKIMIT:
Një Përpjekje Për Të Regjistruar Rolin E Praktikave
Hapësirë-Formuese Në Formë-Dhënien E Territorit [Në Shqipëri]
Skënder Luarasi

SCIENTIFIC ARTICLES-INTERNATIONAL FORUM

THE ANTI-POLE A strategy to intervene in the urban context
Llazar Kumaraku, Ermal  Hoxha

TRANSPORT INFRASTRUCTURES – BETWEEN UTOPIAS
AND SCIENCE FICTION LIFTING passengers on elevated sidewalks
or SHOOTING them below the ground?
Laura Pedata

WOMEN’S TRADITIONAL DRESS IN OTTOMAN SHKODËR
The case of the Catholic community through archival documents
of archidiocese of Shkodër1* (18th -19th century)
Dorina Arapi

PROBABILISTIC ANALYSIS OF A CANTILEVER
SHEET PILE WALL PENETRATING CLAY
Olsi Koreta, Erdi Myftaraga, Endrit Tanku

VIZATIMI_”GRAFOS, GRAPHIS, DISEGNO, DRAWING”
Një Linjë & Gjurmë njerëzore e shënjuar në hapësirë & kohë
Agron Mesi

THE REUSE OF INDUSTRIAL HERITAGE AS AN APPROACH
TO RESTORATIVE SUSTAINABILITY AND CONSERVATION
Comparison between industrial heritage development in
the Southeastern Europe and Austria
Egla Luca, Ivan Sulç, Edeltraud Haselsteiner,
Diana Kopeva, Martin Brown

AUA- UNIONI SHQIPTAR I ARKITEKTEVE,URBANISTEVE DHE PLANIFIKUESVE

DEKLARATA PUBLIKE